Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Stompsokken.nl gevestigd te Numansdorp.
Stompsokken.nl is onderdeel van HANTEX group,
Einsteinstraat 33, 3281 NJ, Numansdorp
BTW NL851194382B01
KvK 54152712

1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Stompsokken. Deze voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internet site van Stompsokken.nl. Op schriftelijk verzoek sturen wij een schriftelijke (pdf) toe.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Diabetssokken.nl behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derde niet door Diabtessokken.nl erkend.
1.4 Stompsokken.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering van geplaatste bestellingen vindt plaats zolang de voorraad hiervoor toereikend is.
2.2 In het kader van de regels kopen op afstand zal Stompsokken.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de  consument in dat geval recht de bestelling zonder ingebrekestelling te annuleren.

3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbiedingen niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijds prijswijzigingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op site vermeld zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van de druk en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3. Alle vermelde prijzen op de site in Euro's en inclusief de geldende BTW tarieven van 6% of 21%.  

4. Zichttermijn /herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenverkoop, overeenkomstig te Wet verkopen op Afstand (art. 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van redenen te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde goederen zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde goederen niet aan Stompsokken.nl heeft geretourneerd, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot het retourneren, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Stompsokken.nl. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van goederen dient te geschieden in originele verpakking ( inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkeren. Indien de goederen bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze zijn beschadigd, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Stompsokken.nl er voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag eventueel vermeerderd met eventueel berekende verzendkosten aan de afnemer wordt betaald. Het retourneren van de goederen geschiedt geheel voor rekening en verantwoording en risico van de koper.
4.2 Het recht op ontbinding. zoals omschreven in lid 4.1, heeft slechts betrekking op geleverde goederen van en door Stompsokken.nl
4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • diensten en of goederen waarvan de uitvoering, met instemming van consument, is begonnen voor de termijn van 14 dagen
  • goederen en of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
  • goederen die volgens specificatie van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een persoonlijk karakter hebben
  • voor goederen en of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggenomen vanwege hygiëne, betaling door derde en of kunnen verouderen
5. Gegevensbeheer
5.1 Indien u bestellingen plaats bij Stompsokken.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Stompsokken.nl. Stompsokken.nl houdt zich aan de Wet persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy
5.2 Stompsokken.nl respecteert de privacy van gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens
5.3 Stompsokken.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailinglijst bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen

6. Garantie
6.1 Stompsokken.nl garandeert dat de door haar geleverde goederen voldoen aan de eisen van, bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur  zoals door deze partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmee in voor de fabrieksgarantie van de geleverde goederen
6.2 De garantietermijn van Stompsokken.nl komt overeen met de fabrieksgarantie. Diabetesokken.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de goederen voor elke individuele gebruiker van de goederen
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddellijke te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde goederen verkeerd, ondeugdelijke of incompleet zijn, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot het retourneren van de goederen aan Stompsokken.nl) deze omissies onmiddellijk te schriftelijk te melden aan Stompsokken.nl. Eventueel gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen tot maximaal 1 maand na levering aan Stompsokken.nl schriftelijk worden gemeld. Retourzendingen van goederen dienen te geschieden in de originele onbeschadigde verpakkingen (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. In gebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclamering en retourneren geheel vervallen
6.4 Indien de klacht van de afnemer door Stompsokken.nl gegrond wordt bevonden, al naar keuze van Stompsokken.nl de  geleverde goederen kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen. Mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van bedoelde levering. Elke andere aansprakelijkheid op welke gronden dan ook wordt door Stompsokken.nl afgewezen.  Waaronder mede is is inbegrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van schade indirect of gevolgschade wegens gederfde winst
6.5 Stompsokken.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van, voor levering van goederen, ingehuurde en of ingeleende (werk) krachten
6.6 Deze garantie is niet van toepassing indien de afnemer jegens Stompsokken.nl in gebreke is gebleven

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen van Diabtessokke.nl zijn vrijblijvend, tenzij anders is vermeld in de aanbieding.
7.2 Bij het aanvaarden van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt Stompsokken.nl zich het recht voor de aanbieding binnen een termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelingen toezeggingen verbinden Diabtessokken.nl slechts nadat dat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Stompsokken.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen
7.5 Stompsokken.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had  en kunnen begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en of verschrijving bevatte
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien dat schriftelijk is overeengekomen

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Stompsokken.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Stompsokken.nl op haalbaarheid is beoordeeld
8.2 Stompsokken.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder voorwaarden dat voor levering de betalingsverplichting is nagekomen.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto's, tekeningen etc. o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Stompsokken.nl gelden slechts bij benadering, deze zijn indicatief en kunnen nooit aanleiding zijn tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst

10. Overmacht
10.1 Stompsokken.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheden, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie van onze toeleveranciers, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in en door derden geleverde technologieën, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, nalatigheden van leverancier en of fabrikanten van Stompsokken.nl alsmede van hulppersonen, ziekte personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht
10.3 Stompsokken.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Stompsokken.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen
10.4 Indien Stompsokken.nl bij het intreden van de overmacht of al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft

11. Aansprakelijkheid
11.1 Stompsokken.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en of raadpleeg onze website


12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van het door Stompsokken.nl aan afnemer verkochte en geleverde goederen blijft bij Stompsokken.nl zolang de afnemer de vorderingen van Stompsokken.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichtte of nog te verrichtten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Stompsokken.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, en ander zoals bedoelt in art 3:92 BW
12.2 De door Stompsokken.nl geleverde goederen welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen te verpanden noch op enige andere wijze te verpanden
12.4 De afnemen geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Stompsokken.nl of een door Stompsokken.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Stompsokken.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die aken aldaar mee te nemen
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Stompsokken.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Stompsokken.nl of aan de haar gemachtigde

13 Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Stompsokken.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter bonnen het arrondissement van Numansdorp kennis, tenzij Stompsokken.nl er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van de geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter